THÔNG BÁO NHẬP HỌC 2020 - 2021

Đúng 7h30 ngày 01/9/2020 tất cả học sinh của trường tập trung để nhận lớp