PHÒNG GD&ĐT NĂM CĂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        TRƯỜNG THCS XÃ LÂM HẢI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Số: 03/TB-THCSHR

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh năm học 2020 – 2021

 

                    Nay nhà trường thông báo tuyn sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

                    Thời gian: từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018 sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 16h30.

                     Hồ sơ bao gồm:

                     Học sinh lớp 5 lên lớp 6:

  • Học bạ tiểu học
  • Bản sao giấy khai sinh
  • Giấy tờ ưu tiên (nếu có)

                     Học sinh nơi khác chuyển đến:

  • Học bạ tiểu học.
  • Học bạ THCS
  • Bản sao giấy khai sinh.
  • Giấy giới thiệu chuyển trường

            Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo photo 2 bản kèm theo

          Nhà trường xin đảm bảo chất lượng tốt nhất cho học sinh với khả năng cao nhất của nhà trường. Rất vinh dự được đón các em vào học tại trường.

   Lâm Hải, ngày 24 tháng 7 năm 2018

  HIỆU TRƯỞNG             

(Đã ký)                                

 

          Trịnh Thúc Mậu